Mijn favorieten

Advies

Advies bij onteigening

Termen als onteigening en wet voorkeursrecht Gemeente (WVG) houden verband met veranderingen in de directe omgeving waar wij als samenleving wonen en werken. In voorkomende gevallen vaak in het “algemeen belang” kunnen de overheden het wenselijk of noodzakelijk achten onroerende goederen te verwerven c.q. aan te kopen. Te denken valt hierbij aan de realisatie van wegen ( b.v. N18/A18), waterlopen, spoorwegen, gemeentelijke uitbreiding (woningbouw en bedrijventerreinen) en natuurontwikkelingen.

Eigenaren en gebruikers/rechthebbenden (huurders en pachters) kunnen te maken krijgen met: aanbiedingsplicht (WVG), verkoop aan de overheid, zelfrealisatie i.s.m. een projectontwikkelaar, bedrijfsverplaatsing, waardevermindering, inkomensschade, belastingschade, bijkomende kosten, enz.

Met name in de minnelijke fase (voor de rechtelijke procedure) kunnen wij belanghebbenden adviseren over de juridische gevolgen en de schadeloosstelling. Daarnaast kunnen wij namens rechthebbenden bemiddelen bij de onderhandelingen met de overheden en projectontwikkelaars. Wij beschikken over de nodige kennis en ervaring op dit specifieke gebied en zijn derhalve in staat om rekening houdende met uw wensen en belangen gegeven de omstandigheden een optimaal resultaat neer te zetten. De kosten van deze deskundige bijstand in deze kunnen op de overheid worden verhaald.
 

Advies bij planschade en nadeelcompensatie

Voor planschade en nadeelcompensatie kan sprake zijn wanneer de overheid in het algemeen belang een besluit heeft genomen bijvoorbeeld van planologische aard, waardoor burgers en/of bedrijven nadeel ondervinden en zelfs daardoor schade lijden.
Planschade is schade die het gevolg is van een planologische wijziging. Van belang is het waardeverschil van het object vòòr de wijziging en nà het onherroepelijk worden van de wijziging (vermogensverschil).Indien er sprake is van b.v. omrijschade, snijschade, vernatting, verdroging en/of inkomensderving kan een beroep worden gedaan op schadevergoeding op basis van nadeelcompensatie.
Ook hier is het gebruikelijk dat de kosten van deze deskundige bijstand op de overheid worden verhaald.
 

Advies over ontwikkelingsmogelijkheden en bedrijfsverplaatsing

Wij adviseren particulieren, ondernemers, agrariërs en projectontwikkelaars over de ontwikkelings mogelijkheden. Door onze kennis en ervaring weten wij, waar binnen onze regio behoefte aan is en kunnen we een goede inschatting maken van een haalbaarheid van (bouw-)plannen. In dit kader kunnen wij u adviseren en een actieve rol vervullen in de planvoorbereiding rekening houdende met vraag en aanbod, beleid en actuele wet- en regelgeving; bijvoorbeeld t.a.v. stads- en dorpsuitbreiding, ontwikkeling bedrijventerreinen, bedrijfsverplaatsing, kavelruil, reconstructie boerderijsplitsing en functieverandering buitengebied (nota "functies zoeken plaatsen zoeken functies")

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten waarbij wij voor u als adviseur optreden neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring